• Od 25. 5. 2020 mohou do školy docházet žáci I. stupně ( I. až V. třídy). 

    V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 

    Organizační pokyny pro žáky I. stupně, kteří budou docházet do školy:

    PROVOZ ŠKOLY - 7:45 - 16:00

    Cesta do školy – rouška (podle platných hygienických pokynů vlády + rozestup 2 m)

    Ranní družina není hygienickými předpisy povolena. Žáci budou vzděláváni v maximálně 15-ti členných skupinách (při předpokladu zachování třídních kolektivů).

    Příchod ke škole jednotlivých tříd (skupin)

    I. třída – vchod družiny z boku od dětského hřiště (vyzvedává p. uč. Kamínková) – 7:45

    II. třída – vchod zezadu od hasičárny do koridoru (vyzvedává p. vych. Řeháková) – 7:45

    III. A třída – vchod zezadu od hasičárny přes požární schodiště k sálu ZŠ (vyzvedává p. vych. Biskupová) – 7:45

    III. B třída – hlavní vchod (vyzvedává p. asist. Mikulášová) – 7:45

    IV. třída - hlavní vchod (vyzvedává p. asist. Helisová) – 8:00

    V. třída - vchod zezadu od hasičárny přes požární schodiště k sálu ZŠ (vyzvedává p. vych. Dudová) – 8:00

    Doprovázející osoby nemají do školy přístup.

    Tyto časy je nutno dodržovat tak, aby se skupiny potkávaly co nejméně - dle pokynů hygieniků.

    Žáky každý den přebírá určený pedagog. Při podezření na nemoc dítěte nemůže být do školy dítě vpuštěno. Neprodleně kontaktujeme zákonného zástupce a hygienickou stanici - dle pokynů hygieniků.

    První den - 25. 5. 2020 - předávají žáci pověřenému pedagogovi Čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nemůže být do školy dítě vpuštěno. 

    Žáci budou v dopoledních hodinách v daných skupinách absolvovat vzdělávací aktivity. Rozvržení vzdělávacích aktivit podle předmětů, přestávky a pobyt venku v areálu školy si upraví vyučující. Tělesná výchova je zakázána.

    V poledních hodinách bude pro žáky zajištěno stravování ve školní jídelně po daných skupinách, poté jsou zajištěny pro žáky zájmové aktivity dle vzdělávacího obsahu školní družiny do 16:00 hodin.

    Tyto skupiny jsou neměnné po celý den. Nemohou se spojovat a žáci v nich měnit. Toto platí po celou dobu mimořádné organizace školy - tj. až do 30. 6. 2020. Z těchto důvodů prosíme rodiče, aby zvážili, zda je účast jejich dítěte v odpoledních zájmových aktivitách nutná.

    Po vyjádření závazného zájmu do 18. 5. 2020 rodiči, budou rodičům zaslány návratky. V těchto je nutno sdělit požadavek na účast dítěte v odpoledních hodinách včetně přesného času odchodu a způsobu vyzvedávání (dítě odchází samo, pro dítě přichází doprovod). Rodičům bude zasláno elektronicky přes Edupage přihlášení ke stravování (stejně jako přihlášení k účasti ve škole).

    Konec vzdělávacích aktivit jednotlivých skupin a odchod na oběd do školní jídelny.

    I.  třída - konec 11:15, II. třída – konec 11:20III. A - konec 11:45, III. B třída – 11:50IV. - konec 12:10, V. třída – konec 12:15

    Žáci opouštějí školu stejným východem jako při vstupu.

    Žáci s sebou do školy nosí: 2 x roušku + sáček na její uložení, aktovku, školní pomůcky, učebnice, sešity, psací a rýsovací potřeby, svačinu, dostatek pití, přezůvky. Přezůvky si žáci mohou nechávat ve třídě. 

    Dezinfekce rukou a všech prostor škola zajišťuje v maximální možné míře dle doporučení hygieniků. Denně jsou veškeré bakterie a viry v prostorách učeben a chodeb odstraňovány ozonizérem.

     

    Od 11. 5. 2020 mohou do školy docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

    V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

     Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.

     Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

     Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

     Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

     Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.

     Příprava na přijímací zkoušky a studium na střední škole se bude odehrávat od pondělí do čtvrtku v rozsahu 4 vyučovacích hodin v době mezi 8:00 a 12:00 - může být později operativně přizpůsobeno.