• INFORMACE k 1. září 2020

    • Milí žáci a vážení rodiče.

     V případě nepříznivého počasí (déšť) proběhne slavnostní zahájení nového školního roku v tělocvičně školy za dodržení určitých hygienických a protiepidemických pravidel. Všichni účastníci (žáci, rodiče a pedagogičtí pracovníci) budou mít roušku. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na Vás.   Mgr. Ivan Fibich - zástupce ředitele

    • Slavnostní zahájení školního roku a hygienická nařízení

    • Milí žáci a vážení rodiče,

     dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní zahájení školního roku 2020/2021, které se uskuteční v úterý 1. září 2020 v 8:00 před budovou ZŠ.

     Žáci II. až IX. třídy společně s třídními učiteli budou pokračovat do 9:30 ve svých třídách.

     Žáci I.A a I.B třídy s jejich rodiči půjdou v doprovodu třídní učitelky do třídy, kde proběhnou krátké informační třídní schůzky. Zde prosíme z důvodu omezené kapacity tříd a zajištění hygienických opatření o účast pouze jednoho zákonného zástupce (rouška).

     Aktuální informace pro žáky a zákonné zástupce o hygienických a protiepidemických opatřeních a vzdělávání budou zveřejňovány zde na webu školy. V případě dotazů Vám podá informace vedení školy.

     Hygienická a protiepidemická pravidla:

     Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 blíže určuje Manuál: https://www.msmt.cz/file/53580/

     Při vstupu do budovy školy, třídy, školní jídelny žáci používají dezinfekci, následně si důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.

     Žák, který bude při příchodu do školy vykazovat příznaky infekčního onemocnění a bude jej doprovázet zákonný zástupce, nebude do školy vpuštěn.

     Pokud se u žáka projeví příznaky infekční choroby, bude mu poskytnuta rouška, bude umístěn do samostatné místnosti a izolován od ostatních žáků. Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s tím, že si mají dítě bezodkladně vyzvednout.

     Při prvním vstupu žáka do školy, žák nemusí předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.

     Jestliže má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), může vstoupit do školy pouze v případě, že při vstupu předá potvrzení lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění.

     Nošení roušek se bude vázat na stupeň epidemiologického ohrožení tzv. semaforu, který bude zveřejňován vždy v pátek pro následující týden. Následně budou pokyny zveřejněny na webu školy.

     Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen. Rodiče prvňáčků mohou vstupovat do prostor šaten pouze první týden s použitím roušky. Při vstupu do budovy školy použijí dezinfekci a pobývají ve škole pouze nezbytnou dobu.

     Žáci se pohybují po škole podle pokynů pedagogických pracovníků tak, aby byl omezen kontakt žáků 1. a 2. stupně.

     Žáci budou přicházet do školní jídelny podle pokynů pedagogických pracovníků a pracovníků školní jídelny tak, aby se omezil kontakt různých skupin v jídelně. Provoz školní jídelny je upraven vnitřním řádem.

     Tešíme se na Vás.

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Přejeme všem pěkné prázdniny

    •  

     Vážení rodiče a milí žáci.

     Rádi bychom Vám všem poděkovali za spolupráci v nelehkém a mimořádném období. Víme, že to nebylo vždy jednoduché. Snad si z této doby odneseme i něco pozitivního do budoucna.

     Přejeme Vám krásné prázdniny a budeme se těšit v září na shledanou.

     Vedení školy a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bělotín

    • Prázdninový provoz školy

    • Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2

     IČO: 71003827, Tel. 581612127, 

     Prázdninový provoz

     Úřední hodiny   červenec po-pá: 7.7.-24.7.2020  

                                               od 9:00  - 12:00

                                  srpen po –pá: 24.8.- 31.8. 2020 

                                                 od 9:00- 12:00

    • Slavnostní ukončení školního roku

    • Milí žáci, vážení rodiče.

     Konečně je to tady a končí školní korona-rok. Vzhledem k uvolnění opatření je možné uspořádat tradiční rozloučení před školou. 

     Žáci, kteří se zúčastní tohoto ukončení dostanou ve svých třídách vysvědčení od 7:45 do 8:15. Poté se sejdeme před školou, kde vyhlásíme nejlepší žáky školy a společně se rozloučíme s mimořádným rokem.

     Žáci, kteří do školy nedocházeli a chtějí se zúčastnit této školní akce, musí donést Čestné prohlášení a ve škole se pohybovat s rouškou na tváři - podle stávajících hygienických pravidel.

     Toto vše je společná akce školy. Pokud rodič pobírá ošetřovné na dítě a dítě se zúčastní, nemá za tento den nárok na poskytnutí ošetřovného - viz Důležitá informace pro rodiče, kteří pobírají ošetřovné - Sdělení k ošetřovnému.

     Žáci, kteří se nezúčastní společného ukončení školního roku si mohou vyzvednout vysvědčení v pátek 26. 6. 2020 individuálně mezi 8:45 - 9:30 ve vestibulu školy, v dalších pracovních dnech v mezi 9:00 a 10:30 v kanceláři ekonomky školy.

      

    • Důležitá informace pro rodiče, kteří pobírají ošetřovné

    • Dobrý den vážení rodiče.

     Z Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) jsme dostali žádost o zveřejnění důležité informace pro rodiče žáků, kteří pobírají ošetřovné v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Informaci najdete v příloze. Pokud se Vás to týká, věnujte tomuto sdělení velkou pozornost. Jsou v něm popsány situace, kdy nemá rodič na ošetřovné nárok. V případě dotazů se obracejte na kontaktní telefon OSSZ - viz příloha.

     Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Hodnocení žáků ve 2. pololetí

    • Na základě vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020
     o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

     § 1
     Hodnocení žáků
     (1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
     a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
     b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
     c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.


     (2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

    • Ředitelské volno

    • V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 24 odst. 2,

     vyhlašuji ze závažných organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem

     volné dny pro žáky v pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020.

     ​​​​​​​Tomáš Navrátil – ředitel školy

   • Otevření školy pro II. stupeň od 8. června
    • Otevření školy pro II. stupeň od 8. června

    • Dobrý den milí žáci a vážení rodiče.

     Tato zpráva se týká žáků II. stupně a jejich rodičů.

     Od 8. června bude umožněna přítomnost žáků II. stupně ve škole. Žákům budou umožněny individuální nebo skupinové konzultace (ve skupině do 15 žáků) nebo setkání s vyučujícím, ve kterých se bude navazovat na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a také související hodnocení vzdělávání za II. pololetí školního roku 2019/2020.

     Abychom byli schopni tyto konzultace realizovat a zabezpečit veškeré hygienické a epidemiologické požadavky, potřebujeme znát Vaše vyjádření, zda se takových konzultací žáci budou účastnit.

     Nebude se jednat o povinné klasické vyučování, ale musíme stanovit termíny a obsah. Proto je vytvořen rozvrh hodin na pondělí, středu a čtvrtek, kdy by žáci mohli od 8:00 do 11:45 ve svých třídních kolektivech se svým vyučujícím probrat učivo, které je zapotřebí. Naší snahou bude žákům pomoci s tím, čemu nerozuměli a dokončit učivo daného ročníku. Účast není povinná, bude probíhat samozřejmě i vzdělávání na dálku. Nicméně jsme přesvědčeni, že osobní kontakt s vyučujícím je nenahraditelný.

     Pokud budete mít zájem i o stravování v uvedených dnech, v elektronické přihlášce je možno se přihlásit k obědu.

     Hygienická pravidla jsou uvedena na stránkách školy (připomínáme roušky a první den Čestné prohlášení).

     Těšíme se na Vás.

     Tomáš Navrátil - ředitel školy

   • Informace pro rodiče žáků I. stupně, kteří budou od 25. 5. 2020 chodit do školy
    • Informace pro rodiče žáků I. stupně, kteří budou od 25. 5. 2020 chodit do školy

    • Dobrý den vážení rodiče.

     Blíží se nástup Vašich dětí zpátky do školy. Doporučujeme, abyste si pročetli stránky ke Znovuotevření školy. 

     Na těchto stránkách jsou velmi důležité informace k organizaci pobytu Vašich dětí ve škole - příchod do školy, hygienické podmínky, školní stravování a možnost odpoledního pobytu ve škole. 

     Do školy si děti přinesou aktovku, učebnice, sešity a pomůcky na výuku, svačinku včetně pití, přezůvky (pokud je nemají ve škole), kartičku na oběd.

     Nezbytně nutné jsou dvě roušky a sáček na jejich uskladnění.

     První den musí dítě odevzdat Čestné prohlášení. Bez něho nesmíme dítě vpustit do školy. V případě potřeby můžete v  pondělí ráno osobně podepsat před školou.

     Potřebujeme vědět, zda se Vaše dítě bude účastnit i odpoledního pobytu ve škole a jak bude dítě ze školního pobytu odcházet. Proto žádáme všechny rodiče o vyplnění Přihlášky k odpolednímu pobytu ve škole. Prosíme vyplňte i v případě, že Vaše dítě bude odcházet po vyučování či obědě přímo domů. Stačí vyplnit jméno a příjmení, vepsat do tabulky - po vyučování nebo po obědě samo domů. K tomuto připojte svůj podpis.

     Pokud přihlašujete dítě k odpolednímu pobytu, je zapotřebí vyplnit celou přihlášku - čas a způsob odchodu každý den. Opět s podpisem.

     V případě potřeby se obraťte na třídní učitele.

     I přes nezbytná hygienická opatření se budeme snažit o normální fungování školy. Zároveň však nezapomínáme ani na děti, které se vzdělávají doma.

     Těšíme se na Vaše děti.

     S přáním všeho dobrého - Mgr. Tomáš Navrátil a Mgr. Ivan Fibich

    • Pokyny pro rodiče a žáky I. stupně, kteří budou navštěvovat školu od 25. 5. 2020

    • Dobrý den vážení rodiče a milí žáci.

     Na našich webových stránkách v části Znovuotevření školy přibyly informace a pokyny pro rodiče a žáky I. stupně. Prosím o důkladné přečtení a přihlášení dítěte ke vzdělávání ve škole nebo k distančnímu vzdělávání doma. Toto přihlášení najdete v Edupage v záložce PŘIHLAŠOVÁNÍ (přidělené akce na vyplnění). Vše je nutné, abychom se mohli dobře připravit na návrat dětí do školních lavic. Děkuji za Vaši spolupráci. Tomáš Navrátil - ředitel školy

   • Znovuotevření školy
    • Znovuotevření školy

    • Dobrý den vážení rodiče. Na webových stránkách školy naleznete informace ke znovuotevření ZŠ Bělotín pro žáky 9. ročníku (od 11. 5. 2020) a žáků I. stupně (od 25. 5. 2020). Zároveň rodičům žáků uvedených tříd přichází přihlašování s výběrem volby, zda se jejich dítě bude osobně účastnit vzdělávání ve škole či zůstane doma a bude se vzdělávat na dálku. Uzávěrky přihlašování jsou pro 9. ročník - 7. 5. 2020, pro I. stupeň - 18. 5. 2020. Dodatečné přihlášení už nebude možné. Podmínkou vzdělávání ve škole je vyplněné čestné prohlášení a podepsané zákonným zástupcem, které žák musí odevzdat první den vyučování. Děkuji za spolupráci. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Zápis do I. třídy

    • Dobrý den vážení rodiče.

     Na hlavní stránce školy přibyla v zeleném pruhu Elektronická přihláška k zápisu dětí do I. třídy pro školní rok 2020/2021.

     Rodiče, kteří budou přihlašovat dítě k plnění povinné školní docházky prosíme, ať si důkladně přečtou pokyny.

     V případě potřeby ať napíší e-mail na podatelna@zsbelotin.cz

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy 

    • Informace pro rodiče

    • Vážení rodiče,

      

     Vašemu zaměstnavateli postačí Tiskopis žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13let.... do konce měsíce. Zde odkaz na ČSSZ https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

     Pečlivě vyplňte část B

     U řádku O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a ve dnech napište den, odkdy jste začali pečovat, např. 23.3.2020 – dosud trvá

     Nezáleží, kdy jsem Vám tiskopis vydala!

     Dále je nutné odevzdat na konci měsíce Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

     k vyplnění http://Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

     Zde vyplníte dny, ve kterých jste v měsíci dítě ošetřovali. Odevzdáte vždy na konci měsíce zaměstnavateli. Musíte odevzdat již za březen spolu se Žádostí o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Škola vydává pouze potvrzení o uzavření školy, školky. Vše ostatní řešíte se svým zaměstnavatelem.  

      Přeji Vám hodně sil, trpělivosti a zdraví do dalších dnů.    Janečková ekonomka

    • Výklad učiva 2. stupně od Taktiku

    • Dobrý den vážení rodiče.

     Dostali jsme novou informaci, která rozšiřuje možnost výuky.

     - 100 hodin výukových videí z Českého jazyka a Matematiky

     - Veškeré učivo druhého stupně

     - On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení

     - NAHRAZUJE VÝKLAD UČIVA -

     Více informací a přístup naleznete v oddíle Samostudium - záložka TAKTIK.

      

    • Zápis do Základní umělecké školy Hranice

    • Dobrý den vážení rodiče.

     Zápisy do Základní umělecké školy Hranice pro školní rok 2020-2021

     V souvislosti se současnými mimořádnými opatřeními vlády proběhnou zápisy do ZUŠ Hranice 15. - 18.června 2020. Přihlášky lze vyplnit elektronicky na www.iZUS.cz od 6.dubna - 14.června 2020

     (podrobné informace k zápisům budou na www.zushranice.cz)

      

     Informace k zápisu do I. třídy naší školy se již brzy objeví na našich stránkách.

    • Samostudium

    • Milí žáci, vážení rodiče,


     nějakou dobu nebudou žáci docházet do školy do vyučování, ale to nám nebude bránit v komunikaci a žákům v nabývání nových vědomostí v různých předmětech vzdělávání na základní škole.


     Do konce školního roku toho musíme ještě hodně udělat a bez aktivity žáků a podpory a kontroly rodičů to nebude možné zvládnout. Budeme Vám přes školní informační systém EduPage pravidelně posílat úkoly, dokumenty, prezentace, testy, vzdělávací materiály, odkazy na webové stránky s látkou, kterou je nutné, ať se sami naučíte, ale i další tipy na samostudium. I tyto aktivity a výsledky testů a samostatných prací budou zahrnuty do hodnocení z předmětů. Až se po skončení mimořádných opatření opět uvidíme ve škole, velice rychle zopakujeme učivo Vašeho samostudia a pak budeme pokračovat v dalším vzdělávání. Samozřejmě i na učivo ze samostudia se budou psát testy nebo bude zkoušení. Pokud se učení během této doby nebudete pravidelně věnovat a rodiče Vás k tomu nebudou pobízet, je pravděpodobné, že budete méně úspěšní v závěrečném hodnocení na vysvědčení. Učitelé se přesto budou snažit vytvářet co nejlepší podmínky pro Vaše samostudium.

     Doporučuji Vám využít tento volný čas k doučení předchozí látky, která Vám dělá problémy. Pokud budete mít k látce a učivu jakýkoliv dotaz, neváhejte napsat Vašemu učiteli.

     Tato informace je určena jak žákům, tak rodičům. Je nutné, aby všichni věděli, jak to bude v následujících dnech probíhat. Informace o všech aktivitách budou dostávat i rodiče a věříme, že budou samostudium žáků také doma kontrolovat.

     TOTO OBDOBÍ NEJSOU ŠKOLNÍ PRÁZDNINY A JE NUTNÉ SE DOMA UČIT A PŘIPRAVOVAT.

     Přeji všem, ať to ve zdraví přečkáme a co nejdříve se opět setkáme ve školních lavicích :-)

     S přáním pevného zdraví

     Tomáš Navrátil – ředitel školy

    • Mimořádné opatření - uzavření školy

    • Dobrý den vážení rodiče.

     Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN bude pro žáky od středy 11. 3. 2020 uzavřena Základní škola Bělotín do odvolání. Toto opatření se týká i školní družiny. Mateřská škola Bělotín bude zatím fungovat bez omezení. Přesto, pokud máte možnost nechat dítě mimo dětský kolektiv, je to na zváženou.

     Prosím sledujte stránky školy. Budou se tam objevovat informace k znovuotevření a k samostudiu žáků. Budou zadávány domácí úkoly na vypracování. V některých případech u starších žáků bude i možnost odevzdání elektronickou formou, aby zameškání ve škole mělo co nejmenší následek na vzdělávání Vašich dětí.

     Děkujeme za pochopení.

     S pozdravem - Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Pozvání na mažoretky

    • Vážení občané, přátelé mažoretkového sportu, krásných děvčat a žen! Již po patnácté Vás zveme na soutěžní přehlídku krásy a elegance. Bělotínský pohár Soutěž je zařazena do projektu Šance talentům v soutěžní sezóně 2020 Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu.

     Termín: sobota 7. března 2020, 10:00 Místo konání: tělocvična ZŠ Bělotín, č.p. 2 Pořadatel: Obec Bělotín, Základní škola a Mateřská škola Bělotín, Česká federace mažoretkového sportu Praha. Vstup pro soutěžící hlavním vchodem budovy školy. Vstup pro veřejnost po schodišti od dětského hřiště.