• SBĚR PAPÍRU

    • ZŠ, MŠ a Obec Bělotín pořádají SBĚR PAPÍRU.

     Svoz papíru od domu bude ve čtvrtek 22. 10. 2020.

     Ve škole bude probíhat sběr od 19. -  23. 10. 2020 vždy dopoledne od 7:00- 8:00 a odpoledne od 14:00- 15:00 hodin na školním hřišti u hasičské zbrojnice za přítomnosti pana školníka. Kartony musí být zabaleny ZVLÁŠŤ. Děkuje ŠD

    • OŠETŘOVNÉ

    • S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.                

       V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.

     Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé, pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.

     Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

     Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

     Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

     Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

     Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

      Prosím vyčkejte do konce měsíce října.  Vše se bude dotýkat doložení podkladů mzdovým účetním k výplatám za říjen 2020. 

     Děkujeme za pochopení, vedení ZŠ a MŠ Bělotín

    • Uzavření základní školy a školní družiny

    • Podle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

     Vláda
     I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

     bod 4) provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, 

     bod 6) provoz školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

     Co to znamená pro naši školu?

     Od středy 14. 10. 2020 je uzavřená základní škola a školní družina.

     Základní vzdělávání se provádí distanční formou - je pro žáky povinné !

     Mateřská škola je v normálním provozu.

     Do školy bychom se v případě zlepšení epidemiologické situace měli vrátit v pondělí 2. listopadu 2020. Bude upřesňováno vládou a MŠMT, zveřejníme na našich stránkách.

     S přáním pevného zdraví a všeho dobrého

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

      

      

      

      

    • Mimořádná opatření II. stupeň

    • Dobrý den vážení rodiče a milí žáci.

     Vzhledem k závažné epidemiologické situaci vláda ČR omezila provoz škol a školských zařízení v celé České republice.

     Jak se to týká nás?

     Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky: 

     Omezuje se provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd. 

     V týdnu od 12. do 16. 10. budou do naší školy chodit třídy VII. A a VIII.  (třídy VI., VII. B a IX. se budou vzdělávat distančně).

     V týdnu od 19. do 23. 10. budou do naší školy chodit třídy VI., VII. B a IX. (třídy VII. A a VIII. se budou vzdělávat distančně).

     Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.  

     Nejedná se tedy o dobrovolné vzdělávání. Je povinné a je ukotveno v zákoně. Žáci budou dostávat a budou muset plnit zadané úkoly. 

      

     Činnost I. stupně ZŠ ani MŠ se nemění. Činnost školní družiny není omezena. Provoz školní jídelny není omezen.

      

     Následovat bude týdenní uzavření školy  - 26. 10. - 30. 10. - podzimní prázdniny + státní svátek

     Další informace o organizaci škol budou sděleny vládou v průběhu tohoto období, podle vývoje epidemie.

      

     S přáním pěkného dne

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel ZŠ a MŠ Bělotín

    • Ředitelské volno

    • V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 24 odst. 2,

     vyhlašuji ze závažných organizačních a technických důvodů (přerušení dodávek elektrické energie) a po projednání se zřizovatelem

     volný den pro žáky v úterý 29. září 2020.

     Tomáš Navrátil – ředitel školy

    • Ukliďme svět - Ukliďme Česko

    • 19. září 2020

     sejdeme se  v 9 hodin

     Bělotín: před Obecním úřadem Bělotín

     Kunčice: před hasičárnou Kunčice

     Nejdek: před Obecnou školou Nejdek

     Lučice: před Obecnou školou Lučice

     Polom: na hřišti Polom

    • Nová pravidla

    • Od pátku 18.9.2020 budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol. Děkujeme za pochopení.

     Vedení ZŠ a MŠ Bělotín

    • ROUŠKY

    • Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů od čtvrtka (10.9.2020) platí povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku. 

     Roušky jsou povinné ve škole všude mimo třídy.

     Proto prosíme rodiče, aby své děti vybavili rouškou. Děkujeme za pochopení.

      

     Vedení ZŠ a MŠ Bělotín

      

      

      

    • INFORMACE k 1. září 2020

    • Milí žáci a vážení rodiče.

     V případě nepříznivého počasí (déšť) proběhne slavnostní zahájení nového školního roku v tělocvičně školy za dodržení určitých hygienických a protiepidemických pravidel. Všichni účastníci (žáci, rodiče a pedagogičtí pracovníci) budou mít roušku. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na Vás.   Mgr. Ivan Fibich - zástupce ředitele

    • Slavnostní zahájení školního roku a hygienická nařízení

    • Milí žáci a vážení rodiče,

     dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní zahájení školního roku 2020/2021, které se uskuteční v úterý 1. září 2020 v 8:00 před budovou ZŠ.

     Žáci II. až IX. třídy společně s třídními učiteli budou pokračovat do 9:30 ve svých třídách.

     Žáci I.A a I.B třídy s jejich rodiči půjdou v doprovodu třídní učitelky do třídy, kde proběhnou krátké informační třídní schůzky. Zde prosíme z důvodu omezené kapacity tříd a zajištění hygienických opatření o účast pouze jednoho zákonného zástupce (rouška).

     Aktuální informace pro žáky a zákonné zástupce o hygienických a protiepidemických opatřeních a vzdělávání budou zveřejňovány zde na webu školy. V případě dotazů Vám podá informace vedení školy.

     Hygienická a protiepidemická pravidla:

     Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 blíže určuje Manuál: https://www.msmt.cz/file/53580/

     Při vstupu do budovy školy, třídy, školní jídelny žáci používají dezinfekci, následně si důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.

     Žák, který bude při příchodu do školy vykazovat příznaky infekčního onemocnění a bude jej doprovázet zákonný zástupce, nebude do školy vpuštěn.

     Pokud se u žáka projeví příznaky infekční choroby, bude mu poskytnuta rouška, bude umístěn do samostatné místnosti a izolován od ostatních žáků. Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s tím, že si mají dítě bezodkladně vyzvednout.

     Při prvním vstupu žáka do školy, žák nemusí předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.

     Jestliže má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), může vstoupit do školy pouze v případě, že při vstupu předá potvrzení lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění.

     Nošení roušek se bude vázat na stupeň epidemiologického ohrožení tzv. semaforu, který bude zveřejňován vždy v pátek pro následující týden. Následně budou pokyny zveřejněny na webu školy.

     Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen. Rodiče prvňáčků mohou vstupovat do prostor šaten pouze první týden s použitím roušky. Při vstupu do budovy školy použijí dezinfekci a pobývají ve škole pouze nezbytnou dobu.

     Žáci se pohybují po škole podle pokynů pedagogických pracovníků tak, aby byl omezen kontakt žáků 1. a 2. stupně.

     Žáci budou přicházet do školní jídelny podle pokynů pedagogických pracovníků a pracovníků školní jídelny tak, aby se omezil kontakt různých skupin v jídelně. Provoz školní jídelny je upraven vnitřním řádem.

     Tešíme se na Vás.

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Přejeme všem pěkné prázdniny

    •  

     Vážení rodiče a milí žáci.

     Rádi bychom Vám všem poděkovali za spolupráci v nelehkém a mimořádném období. Víme, že to nebylo vždy jednoduché. Snad si z této doby odneseme i něco pozitivního do budoucna.

     Přejeme Vám krásné prázdniny a budeme se těšit v září na shledanou.

     Vedení školy a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bělotín

    • Prázdninový provoz školy

    • Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2

     IČO: 71003827, Tel. 581612127, 

     Prázdninový provoz

     Úřední hodiny   červenec po-pá: 7.7.-24.7.2020  

                                               od 9:00  - 12:00

                                  srpen po –pá: 24.8.- 31.8. 2020 

                                                 od 9:00- 12:00

    • Slavnostní ukončení školního roku

    • Milí žáci, vážení rodiče.

     Konečně je to tady a končí školní korona-rok. Vzhledem k uvolnění opatření je možné uspořádat tradiční rozloučení před školou. 

     Žáci, kteří se zúčastní tohoto ukončení dostanou ve svých třídách vysvědčení od 7:45 do 8:15. Poté se sejdeme před školou, kde vyhlásíme nejlepší žáky školy a společně se rozloučíme s mimořádným rokem.

     Žáci, kteří do školy nedocházeli a chtějí se zúčastnit této školní akce, musí donést Čestné prohlášení a ve škole se pohybovat s rouškou na tváři - podle stávajících hygienických pravidel.

     Toto vše je společná akce školy. Pokud rodič pobírá ošetřovné na dítě a dítě se zúčastní, nemá za tento den nárok na poskytnutí ošetřovného - viz Důležitá informace pro rodiče, kteří pobírají ošetřovné - Sdělení k ošetřovnému.

     Žáci, kteří se nezúčastní společného ukončení školního roku si mohou vyzvednout vysvědčení v pátek 26. 6. 2020 individuálně mezi 8:45 - 9:30 ve vestibulu školy, v dalších pracovních dnech v mezi 9:00 a 10:30 v kanceláři ekonomky školy.

      

    • Důležitá informace pro rodiče, kteří pobírají ošetřovné

    • Dobrý den vážení rodiče.

     Z Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) jsme dostali žádost o zveřejnění důležité informace pro rodiče žáků, kteří pobírají ošetřovné v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Informaci najdete v příloze. Pokud se Vás to týká, věnujte tomuto sdělení velkou pozornost. Jsou v něm popsány situace, kdy nemá rodič na ošetřovné nárok. V případě dotazů se obracejte na kontaktní telefon OSSZ - viz příloha.

     Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Hodnocení žáků ve 2. pololetí

    • Na základě vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020
     o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

     § 1
     Hodnocení žáků
     (1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
     a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
     b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
     c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.


     (2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

    • Ředitelské volno

    • V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 24 odst. 2,

     vyhlašuji ze závažných organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem

     volné dny pro žáky v pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020.

     ​​​​​​​Tomáš Navrátil – ředitel školy

   • Otevření školy pro II. stupeň od 8. června
    • Otevření školy pro II. stupeň od 8. června

    • Dobrý den milí žáci a vážení rodiče.

     Tato zpráva se týká žáků II. stupně a jejich rodičů.

     Od 8. června bude umožněna přítomnost žáků II. stupně ve škole. Žákům budou umožněny individuální nebo skupinové konzultace (ve skupině do 15 žáků) nebo setkání s vyučujícím, ve kterých se bude navazovat na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a také související hodnocení vzdělávání za II. pololetí školního roku 2019/2020.

     Abychom byli schopni tyto konzultace realizovat a zabezpečit veškeré hygienické a epidemiologické požadavky, potřebujeme znát Vaše vyjádření, zda se takových konzultací žáci budou účastnit.

     Nebude se jednat o povinné klasické vyučování, ale musíme stanovit termíny a obsah. Proto je vytvořen rozvrh hodin na pondělí, středu a čtvrtek, kdy by žáci mohli od 8:00 do 11:45 ve svých třídních kolektivech se svým vyučujícím probrat učivo, které je zapotřebí. Naší snahou bude žákům pomoci s tím, čemu nerozuměli a dokončit učivo daného ročníku. Účast není povinná, bude probíhat samozřejmě i vzdělávání na dálku. Nicméně jsme přesvědčeni, že osobní kontakt s vyučujícím je nenahraditelný.

     Pokud budete mít zájem i o stravování v uvedených dnech, v elektronické přihlášce je možno se přihlásit k obědu.

     Hygienická pravidla jsou uvedena na stránkách školy (připomínáme roušky a první den Čestné prohlášení).

     Těšíme se na Vás.

     Tomáš Navrátil - ředitel školy

   • Informace pro rodiče žáků I. stupně, kteří budou od 25. 5. 2020 chodit do školy
    • Informace pro rodiče žáků I. stupně, kteří budou od 25. 5. 2020 chodit do školy

    • Dobrý den vážení rodiče.

     Blíží se nástup Vašich dětí zpátky do školy. Doporučujeme, abyste si pročetli stránky ke Znovuotevření školy. 

     Na těchto stránkách jsou velmi důležité informace k organizaci pobytu Vašich dětí ve škole - příchod do školy, hygienické podmínky, školní stravování a možnost odpoledního pobytu ve škole. 

     Do školy si děti přinesou aktovku, učebnice, sešity a pomůcky na výuku, svačinku včetně pití, přezůvky (pokud je nemají ve škole), kartičku na oběd.

     Nezbytně nutné jsou dvě roušky a sáček na jejich uskladnění.

     První den musí dítě odevzdat Čestné prohlášení. Bez něho nesmíme dítě vpustit do školy. V případě potřeby můžete v  pondělí ráno osobně podepsat před školou.

     Potřebujeme vědět, zda se Vaše dítě bude účastnit i odpoledního pobytu ve škole a jak bude dítě ze školního pobytu odcházet. Proto žádáme všechny rodiče o vyplnění Přihlášky k odpolednímu pobytu ve škole. Prosíme vyplňte i v případě, že Vaše dítě bude odcházet po vyučování či obědě přímo domů. Stačí vyplnit jméno a příjmení, vepsat do tabulky - po vyučování nebo po obědě samo domů. K tomuto připojte svůj podpis.

     Pokud přihlašujete dítě k odpolednímu pobytu, je zapotřebí vyplnit celou přihlášku - čas a způsob odchodu každý den. Opět s podpisem.

     V případě potřeby se obraťte na třídní učitele.

     I přes nezbytná hygienická opatření se budeme snažit o normální fungování školy. Zároveň však nezapomínáme ani na děti, které se vzdělávají doma.

     Těšíme se na Vaše děti.

     S přáním všeho dobrého - Mgr. Tomáš Navrátil a Mgr. Ivan Fibich

    • Pokyny pro rodiče a žáky I. stupně, kteří budou navštěvovat školu od 25. 5. 2020

    • Dobrý den vážení rodiče a milí žáci.

     Na našich webových stránkách v části Znovuotevření školy přibyly informace a pokyny pro rodiče a žáky I. stupně. Prosím o důkladné přečtení a přihlášení dítěte ke vzdělávání ve škole nebo k distančnímu vzdělávání doma. Toto přihlášení najdete v Edupage v záložce PŘIHLAŠOVÁNÍ (přidělené akce na vyplnění). Vše je nutné, abychom se mohli dobře připravit na návrat dětí do školních lavic. Děkuji za Vaši spolupráci. Tomáš Navrátil - ředitel školy

   • Znovuotevření školy
    • Znovuotevření školy

    • Dobrý den vážení rodiče. Na webových stránkách školy naleznete informace ke znovuotevření ZŠ Bělotín pro žáky 9. ročníku (od 11. 5. 2020) a žáků I. stupně (od 25. 5. 2020). Zároveň rodičům žáků uvedených tříd přichází přihlašování s výběrem volby, zda se jejich dítě bude osobně účastnit vzdělávání ve škole či zůstane doma a bude se vzdělávat na dálku. Uzávěrky přihlašování jsou pro 9. ročník - 7. 5. 2020, pro I. stupeň - 18. 5. 2020. Dodatečné přihlášení už nebude možné. Podmínkou vzdělávání ve škole je vyplněné čestné prohlášení a podepsané zákonným zástupcem, které žák musí odevzdat první den vyučování. Děkuji za spolupráci. Tomáš Navrátil - ředitel školy